Հաշիվների բացում և սպասարկում

Հաշիվներ

Ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց համար բանկային կամ առարկայազուրկ մետաղական հաշվի բացում

Իրավաբանական անձի առանձնացված ստորաբաժանումների (մասնաճյուղ, ներկայացուցչություն) և հիմնարկի մետաղական հաշվի բացում

Ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց բանկային կամ առարկայազուրկ մետաղական հաշվի բացում

Ոչ ռեզիդենտ Իրավաբանական անձի առանձնացված ստորաբաժանումների (մասնաճյուղ, ներկայացուցչություն) և հիմնարկի բանկային կամ առարկայազուրկ մետաղական հաշվի բացում

Անհատ ձեռնարկատիրոջ համար բանկային կամ առարկայազուրկ մետաղական հաշվի և բանկային հաշվի բացում, ինչպես նաև բանկային հաշվի բացում՝ նոտարի համար

Սնանկության հատուկ հաշվի բացման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը

Ոչ առևտրային կազմակերպությունների (հիմնադրամ, հասարակական միավորում, իրավաբանական անձանց միություն) հաշվի բացման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը

«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ում բանկային և մետաղական հաշիվների բացման և սպասարկման հիմնական (ընդհանուր) կանոնները

ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿՈՒՄ իրավաբանական անձինք և անհատ ձեռնարկատերերը կարող են անվճար բացել դրամային և արտարժութային հաշիվներ: Հաշվի սպասարկման վճար չի գանձվում

Հիմնական պայմաններ

Հաճախորդի հաշվի նվազագույն մնացորդը (բոլոր հաշիվների մասով)

Հայաստանի Հանրապետության իրավաբանական անձանց համար

15 000 ֏

Անհատ ձեռնարկատերերի համար

5 000 ֏

Հաշվի oրական մնացորդի նկատմամբ կիրառվող տարեկան տոկոսադրույք

Դրամային հաշիվների համար

1%

Արտարժույթով հաշիվների համար

0%

Հաճախորդի հաշվից կանխիկացման վճար

ՀՀ դրամ

0.3%

ԱՄՆ դոլար

3%

Այլ ազատ փոխարկելի արժույթ

Թարմացված է` 10.08.2023 16:14