Արժեթղթեր

«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ն անդամակցել է «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԴԵՊՈԶԻՏԱՐԻԱ» ԲԲԸ-ի Արժեթղթերի հաշվառման և հաշվարկային միասնական համակարգին Հաշվի Օպերատորի կարգավիճակով: Համակարգը ներդրվել է բաժնետիրական ընկերությունների արժեթղթերի սեփականատերերի ռեեստրավարման և պահառության ընթացքում մատուցվող ծառայությունների որակը բարեփոխելու և միջազգայնորեն ընդունված չափանիշներին համապատասխանեցնելու նպատակով:

page picture

Արժեթղթերի պահառության հետ կապված ծառայություններ.

 • Արժեթղթերի հաշվի բացում, փոփոխություն, պահպանում և փակում
 • Արժեթղթերի փոխանցմամբ պայմանավորված գործառնություններ
 • Արժեթղթերի գրավադրում և գրավադրման դադարեցում
 • Արժեթղթերի և արժեթղթերի հաշիվների սառեցում և սառեցման դադարեցում
 • Հաշվետիրոջը արժեթղթերի հաշվից քաղվածքի և այլ տեղեկությունների տրամադրում
page picture

Արժեթղթերի ռեեստրի հետ կապված ծառայություններ.

 • Արժեթղթերի ռեեստրի վարում և պահպանում
 • Արժեթղթերի տեղաբաշխմամբ պայմանավորված գործառնությունների գրանցում
 • Կորպորատիվ գործողությունների հետ կապված գործառնությունների գրանցում
 • Թողարկողի մասին ռեեստրում առկա տեղեկությունների փոփոխությունների գրանցում
 • Թողարկողին արժեթղթերի գրանցված սեփականատերերի ցուցակի և այլ տեղեկությունների տրամադրում
Լրացուցիչ ծառայություններ.
 • Պարտատոմսերի արժեկտրոնների վճարման, մարման, շահութաբաժինների վճարման հետ կապված ծառայություններ
 • Թողարկողին Օրենքով և իր կանոնադրությամբ սահմանված արժեթղթերի ձեռքբերման և այլ սահմանափակումների նկատմամբ հսկողության իրականացում
 • Ծանուցում թողարկողին արժեթղթերի շարժի մասին (արժեթղթերի փոխանցման հանձնարարականների) և գրավի հիմքով արգելադրման վերաբերյալ
Միջնորդի ծառայությունները
 • Հաճախորդներից արժեթղթերով գործարքների կատարման հանձնարարականների ընդունում
 • Իր կամ հաճախորդի անունից և հաճախորդի հաշվին արժեթղթերով գործարքների կատարում
 • Իր հաշվին և իր անունից արժեթղթերով գործարքների կատարում

Թարմացված է` 10.08.2023 16:14