Կարգավորում

Բանկի գործունեությունը կարգավորող հիմնական իրավական ակտերի ցանկ
 • 1.

  'Բանկերի և բանկային գործունեության մասին' ՀՀ օրենք

 • 2.

  'Բաժնետիրական ընկերություների մասին' ՀՀ օրենք

 • 3.

  'Արժեթղթերի շուկայի մասին' ՀՀ օրենք

 • 4.

  'Սպառողական կրեդիտավորման մասին' ՀՀ օրենքը

 • 5.

  'Բանկային ավանդների ներգրավման մասին' ՀՀ օրենք

 • 6.

  'Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին' ՀՀ օրենք

 • 7.

  'Ֆիզակական անձանց բանկային ավանդների հատուցումը երաշխավորելու մասին' ՀՀ օրենք

 • 8.

  'Արժութային կարգավորման և արժութային վերահսկողության մասին' ՀՀ օրենք

 • 9.

  'Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին' ՀՀ օրենք

 • 10.

  'Բանկային գաղտնիքի մասին' ՀՀ օրենք

 • 11.

  'Վճարահաշվարկային համակարգերի և վճարահշվարկային կազմակերպությունների մասին' ՀՀ օրենք

 • 12.

  'Վճարման հանձնարարականով միջոցների փոխանցումների մասին' ՀՀ օրենք

 • 13.

  'ՀՀ տարածքում գործող բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, օտարերկրյա բանկերի մասնաճյուղերի հաճախորդների վարկարժանության տեղեկատվական համակարգի` վարկային ռեգիստրի ստեղծման և վարկային ռեգիստրի ստեղծման և վարկային ռեգիստրին Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, օտարերկրյա բանկերի մասնաճյուղերի մասնակցության կարգը', ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 29.03.2005թ. թիվ 142-Ն որոշում

 • 14.

  'Բանկերի ներքին հսկողության իրականացման նվազագույն պայմանները' կանոնակարգ 4-ը հաստատելու մասին ՀՀ Կենտրոնական Բանկի խորհրդի 16.04.2013թ. թիվ 102-Ն որոշում

 • 15.

  'Բանկերի և օտարերկրյա բանկերի մասնաճյուղերի գրանցումն ու լիցենզավորում

 • 16.

  բանկերի մասնաճյուղերի ներկայացուցչությունների գրանցումը

 • 17.

  բանկերի և օտարերկրյա բանկերի մասնաճյուղերի ղեկավարների որակավորումը և գրանցումը' կանոնակարգ 1 - ը հաստատելու մասին ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 2005 թվականի ապրիլի 12- ի թիվ 145- Ն որոշում

 • 18.

  'Բանկերի գործունեության կարգավորումը , բանկային գործունեության հիմնական տնտեսական նորմատիվները' կանոնակարգ 2 - ը հաստատելու մասին ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 2007 թվականի փետրվարի 9- ի թիվ 39- Ն որոշում

 • 19.

  ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգիրք:

Նորմատիվ-իրավական այլ ակտեր
 • 1.

  'Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ապահովագրական ընկերությունների, ապահովագրական բրոքերների, ներդրումային ընկերությունների կենտրոնական դեպոզիտարիայի և դրամական փոխանցումներ իրականացնող վճարահաշվարկային կազմակերպությունների կողմից տեղեկությունների հրապարակումը' կանոնակարգ 8/03

 • 2.

  'Հաճախորդների բողոքների քննության գործընթացը կարգավորող ներքին իրավական ակտերին ներկայացվող նվազագույն պայմաններ և սկզբունքներ' կանոնակարգ 8/04

 • 3.

  'Ֆինանսական կազմակերպությունների գործարար վարվելակերպի կանոններ' կանոնակարգ 8/05

Թարմացված է` 10.08.2023 16:14