Վարկավորում

Ցանկանում եք ճանապարհորդել կամ պարզապես ծախսել, ձեռք բերել բնակարան կամ ավտոմեքենա...
Կարիք չկա տարիներ շարունակ գումար կուտակել. Ձեր երազանքները կարող են իրականանալ այսօր Հայբիզնեսբանկի աջակցությամբ`առաջարկվող վարկերի լայն տեսականու շնորհիվ:

ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ՎԱՐԿԵՐ

ABB - ՈՍԿԻ

Վարկավորման պայմանների ու սակագների տեղեկատվական ամփոփագիր

Գրավադրվող ոսկու 1 գրամի արժեքները

ABB - ՈՒՍԱՆՈՂ 

Վարկավորման պայմանների ու սակագների տեղեկատվական ամփոփագիր

ABB - ԱՌԱՋՆԱԿԱՐԳ 

Վարկավորման պայմանների ու սակագների տեղեկատվական ամփոփագիր

ABB - ԷՔՍՏՐԱ

Վարկավորման պայմանների ու սակագների տեղեկատվական ամփոփագիր

ABB - ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁ

Վարկավորման պայմանների ու սակագների տեղեկատվական ամփոփագիր

ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ՎԱՐԿԵՐ

Ուսանողական վարկեր  

Վարկավորման պայմանների ու սակագների տեղեկատվական ամփոփագիր

 

ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԳԾԵՐ ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՔԱՐՏԵՐՈՎ

ABB - ԱՌԱՋՆԱԿԱՐԳ +

Վարկավորման պայմանների ու սակագների տեղեկատվական ամփոփագիր

ABB – ՀԱՍԱՆԵԼԻ +

Վարկավորման պայմանների ու սակագների տեղեկատվական ամփոփագիր

ABB – ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁ +

Վարկավորման պայմանների ու սակագների տեղեկատվական ամփոփագիր

ABB – ԷՔՍՏՐԱ +

Վարկավորման պայմանների ու սակագների տեղեկատվական ամփոփագիր

ABB – ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿ +

Վարկավորման պայմանների ու սակագների տեղեկատվական ամփոփագիր

ՈՍԿԵ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅՈՒՆ

Վարկավորման պայմանների ու սակագների տեղեկատվական ամփոփագիր

 

ԱՎՏՈՄԵՔԵՆԱՅԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՎԱՐԿԵՐ

ABB - ԱՎՏՈ

Վարկավորման պայմանների ու սակագների տեղեկատվական ամփոփագիր

Բանկի կողմից օտարվող գույքի ձեռքբերման վարկ

Վարկավորման պայմանների ու սակագների տեղեկատվական ամփոփագիր

 

ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ԵՎ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՎԱՐԿԵՐ

Հիփոթեքային վարկեր ԲԱՆԿԻ հետ համագործակցող կառուցապատողներից

Վարկավորման պայմանների ու սակագների տեղեկատվական ամփոփագիր

Բանկի կողմից օտարվող գույքի ձեռքբերման վարկ

Վարկավորման պայմանների ու սակագների տեղեկատվական ամփոփագիր

ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ՎԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ԵՎ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՀԱՄԱՐ

"Հիփոթեքային վարկեր ("Ազգային հիփոթեքային ընկերություն" ՎՎԿ ՓԲԸ)"

Վարկավորման պայմանների ու սակագների տեղեկատվական ամփոփագիր

    Հիփոթեքային վարկեր ("Արցախի Հանրապետության քաղաքացիների որոշ խմբերին պետական ֆինանսական աջակցություն" ծրագրի շրջանակներում)

Վարկավորման պայմանների ու սակագների տեղեկատվական ամփոփագիր

Երիտասարդ ընտանիքին` մատչելի բնակարան

Վարկավորման պայմանների ու սակագների տեղեկատվական ամփոփագիր

Բնակելի անշարժ գույքի վերանորոգման/արդիականացման համար վարկեր "Ազգային հիփոթեքային ընկերություն" ՎՎԿ ՓԲԸՙՋերմ Օջախ՚ ծրագրի շրջանակներում

Վարկավորման պայմանների ու սակագների տեղեկատվական ամփոփագիր

Ոչ ավանդական բնակարանային էներգաարդյունավետ վարկեր և մարզային վարկեր (”Ազգային հիփոթեքային ընկերություն” ՎՎԿ ՓԲԸ)

Վարկավորման պայմանների ու սակագների տեղեկատվական ամփոփագիր

 

       ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎԱՐԿԵՐ

ABB – ԱԳՐՈ ՈՍԿԻ

Վարկավորման պայմաններն ու սակագները

ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎԱՐԿԵՐ

"Ջրից դեպի շուկա" ("Հազարամյակի մարտահրավերներ հիմնադրամ-Հայաստան" ՊՈԱԿ)

Վարկավորման պայմանների ու սակագների տեղեկատվական ամփոփագիր

ԱՀ գյուղատնտեսության ոլորտին տրամադրվող վարկեր`տոկոսադրույքների մասնակի սուբսիդավորմամբ

Վարկավորման պայմանների ու սակագների տեղեկատվական ամփոփագիր

"Գյուղական ֆինանսավորման Կառույց" ծրագրի շրջանակում ֆիզիկական անձանց տրամադրվող գյուղատնտեսական վարկեր

Վարկավորման պայմանների ու սակագների տեղեկատվական ամփոփագիր

«ԳՀՀ-ՀՀ Գյուղատնտեսության ոլորտի աջակցում» ծրագրի շրջանակում տրամադրվող վարկեր

Վարկավորման պայմանների ու սակագների տեղեկատվական ամփոփագիր

«Կաթիլային ոռոգման համակարգերի ներդրման համար տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորում» ծրագրի շրջանակում տրամադրվող վարկեր

Վարկավորման պայմանների ու սակագների տեղեկատվական ամփոփագիր

 Կաթիլային ոռոգման համակարգերի ներդրման համար տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորման ծրագրի վերաբերյալ հոլովակ

«ՀՀ Գյուղատնտեսության ոլորտում հակակարկտային ցանցերի ներդրման համար տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորում» ծրագրի շրջանակում տրամադրվող վարկեր

Վարկավորման պայմանների ու սակագների տեղեկատվական ամփոփագիր

 Կարկտապաշտպան ցանցերի ներդրման համար տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորման ծրագրի վերաբերյալ հոլովակ

            

Համաձայն Արժութային կարգավորման և արժութային վերահսկողության մասին օրենքում կատարված փոփոխության` 2017թ. դեկտեմբերի 2-ից «ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ կողմից տրամադրված արտարժութային վարկերի և արտարժույթով ներգրավված ավանդների դիմաց հաշվեգրված տոկոսագումարները Ձեր ցանկությամբ կարող են վճարվել նաև այն արտարժույթով, որով տրամադրվել է վարկը կամ ներգրավվել է ավանդը:

Արտարժույթով տրամադրվող վարկերի դեպքում արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխությունները կարող են ազդեցություն ունենալ վարկի մարումների վրա:

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ 

Տոկոսագումարների և վարկի գումարի մարումները ժամանակին չկատարելու դեպքում գրավադրված և այլ գույքը (տունը, մեքենան կամ այլ) կարող է օրենքով սահմանված կարգով բռնագանձվել, իսկ վարկառուի մասին տեղեկատվությունը կգրանցվի վարկային ռեգիստրում։ Վարկառուի կողմից պարտավորությունների չկատարման դեպքում գրավի հաշվին պարտավորությունները մարելու դեպքում գրավը բավարար չլինելու դեպքում հնարավոր է պարտավորությունների մարում վարկառուի այլ գույքի հաշվին։

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Սպառողական վարկերի դեպքում նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը Բանկը տրամադրվում է Անհատական թերթիկ՝ համաձայն ՀՀ Կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից հաստատված «Բանկի և ավանդատուի, կրեդիտավորողի և սպառողի հաղորդակցման կարգը, պայմանները, ձևերը և նվազագույն պահանջները» կանոնակարգ 8/05-ի:

 

í³ñÏ»ñ “²½·³ÛÇÝ ÑÇ÷áûù³ÛÇÝ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝ” ììÎ ö´À – Ç §æ»ñÙ úç³Ë¦ Íñ³·ñÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ
Թարմացված է` 16.09.2021, 14:04

Լեզուների միջև տեղեկատվության անհամապատասխանության դեպքում նախապատվությունը տրվում է հայերեն տարբերակին:
«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ն պատասխանատվություն չի կրում իր ինտերնետային կայքում հղված այլ անձանց ինտերնետային կայքերի բովանդակության ստույգության և արժանահավատության, այնտեղ տեղադրված գովազդների, ինչպես նաև երրորդ անձանց կողմից այդ կայքերում տեղադրված տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար:
«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ն պատասխանատվություն չի կրում նաև այլ անձանց ինտերնետային կայքերում հղված իր և իր կողմից մատուցվող ծառայությունների պայմանների ու սակագների մասին տեղեկատվության բովանդակության ստույգության և արժանահավատության համար:
«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ ֆեյսբուքյան պաշտոնական էջի հասցեն է՝ https://www.facebook.com/armbusinessbankofficial
«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ ինստագրամյան պաշտոնական էջի հասցեն է՝ https://www.instagram.com/armbusinessbank_official
www.armbusinessbank.am

Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից